ul. Sławęcińska 8, Macierzysz · 05-850 Ożarów Mazowiecki, +48 22 417 01 60

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Saltadis sp. z o.o.
1. Pojęcia użyte w informacji:
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Saltadis sp. z o.o. – Saltadis sp. z o. o z siedzibą w Macierzysz ul. Sławęcińska 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000220583, NIP:5213309327,
Regon: 015841200
Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można
określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników
określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
Przetwarzane danych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemie informatycznym
2. Państwa dane osobowe:
Saltadis sp. z o.o. wykorzystuje następujące dane osobowe :
a. podane bezpośrednio Saltadis sp. z o.o. : imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu;
b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
c. dane zbierane automatycznie przez firmę Saltadis sp. z o.o. za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Państwa aktywności na
stronach internetowych w posiadaniu Administratora.
3. Państwa administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Saltadis sp. z o.o.
4. Cel i podstawa przetwarzania danych
a. podjęcie na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Saltadis sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit b
Rozporządzenia RODO);
b. realizacja zawartej z Saltadis sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit b Rozporządzenia RODO);
c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Saltadis sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit c Rozporządzenia RODO);
d. marketing i promocja usług oferowanych przez Saltadis sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
e. wewnętrzne cele administracyjne Saltadis sp. z o.o., w tym statystyki i raportowanie wewnętrzne Saltadis sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6
ust. 1, lit b Rozporządzenia RODO).
5. Profilowanie Państwa preferencji i zainteresowań
Nie zbieramy informacji, które pozwalałyby nam uzyskać wgląd w Państwa życie prywatne. Nie profilujemy Państwa preferencji i zainteresowań.
6. Odbiorcy Państwa danych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
a. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności tj.:
– podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług
hostingowych,
– podmioty świadczące nam usługi księgowe, prawne, konsultingowe,
– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
7. Czas przechowywania Państwa danych
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania a w razie zgłoszenia sprzeciwu –
przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Saltadis sp. z o.o. mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
Dane przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przechowywane przez okres 6 lat od jej zawarcia.
8. Przekazywanie Państwa danych poza UE
Nie przekazujemy Państwa danych do podmiotów poza UE.
9. Państwa prawa
Mają Państwo prawo:
a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać na adres e-mail:
rodo@saltadis.com;
b. żądać dostępu do danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);
c. sprostować swoje dane ( art. 16 Rozporządzenia RODO);
d. usunąć swoje dane ( bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);
e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia RODO);
f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO).
Żądania można zgłaszać na adres: e-mail: rodo@saltadis.com
g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (później do Prezesa Ochrony Danych Osobowych) w sprawach
związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Saltadis sp. z o.o.
10. Kontakt z nami
W razie pytań skontaktuj się z nami: rodo@saltadis.com

Masz jakieś pytania?

Zapewniamy fachową pomoc oraz doradztwo w zakresie oferowanych przez nas klejów, a także ich zastosowania w procesach produkcyjnych w Twojej firmie!

Skontaktuj się z nami →